Chú ý: Để có kinh phí duy trì website, chúng tôi có đặt một số quảng cáo, trong đó có một quảng cáo popup, mong các bạn thông cảm!

Đề kiểm tra môn toán học kì 1 khối 12 tham khảo

Giới thiệu đề kiểm tra mẫu học kì 1 khối 12 để các bạn tham khảo. Đề gồm 50 câu trắc nghiệm gồm các nội dung:

+ 19 câu hàm số.

+ 16 câu mũ – logarit

+ 7 câu thể tích khối đa diện

+ 8 câu mặt tròn xoay

Bạn có thể tải về bằng link ở cuối bài.

ĐỀ KIỂM TRA HK1 KHỐI 12 – THAM KHẢO

Câu 1. Hàm số $$y = {x^3} – 3x + 1$$ nghịch biến trên những khoảng nào?
A. $$\left( { – 1;1} \right)$$                       B.                                C. $$\left( { – \infty ; – 1} \right)$$ và $$\left( {1; + \infty } \right)$$         D. $$\left( { – 1;3} \right)$$
Câu 2. Hàm số $$y =  – {x^4} – {x^2} – \sqrt 2 $$ đồng biến trên những khoảng nào?
A. $$\left( {0; + \infty } \right)$$              B. $$\left( { – \infty ;0} \right)$$               C. $$\left( { – \infty ; – \sqrt 2 } \right)$$                    D. $$\left( { – \sqrt 2 ; + \infty } \right)$$
Câu 3. Hàm số nào sau đây đồng biến trên từng khoảng xác định?
A. $$y = \frac{{x + 2}}{{x – 1}}$$                                              B. $$y = {x^3} + 2{x^2} + 1$$
C. $$y = 2{x^4} – 3{x^2} – 1$$                             D. $$y = \frac{{x – 2}}{{x + 1}}$$
Câu 4. Với giá trị nào của tham số $$m$$ thì hàm số $$y = {x^3} – 6m{x^2} + 2$$ đồng biến trên ?
A.                    B. $$m \ge 0$$                      C. $$m = 0$$                                    D. $$m < 0$$
Câu 5. Hàm số $$y = \frac{{ – x + 3}}{{2x + 1}}$$ có bao nhiêu cực trị?
A. 0                             B. 1                            C. 2                                         D. 3
Câu 6. Hàm số đa thức bậc ba có tối đa bao nhiêu cực trị?
A. 1                             B. 2                            C. 3                                         D. 4
Câu 7. Hàm số $$y = {x^4} – 4{x^2} – 3$$ có giá trị cực đại bằng:
A. 0                             B. $$\sqrt 2 $$                      C. $$ – 3$$                            D. $$ – 7$$
Câu 8. Với giá trị nào của tham số m thì hàm số$$y = {x^3} – m{x^2} + x – 3$$ đạt cực đại tại $$x =  – 1$$?
A. $$m =  – 2$$                     B. $$m \in \emptyset $$                  C.                                D. $$m \ne  – 2$$
Câu 9. Với giá trị nào của tham số m thì hàm số $$y =  – {x^3} – 3{x^2} + mx + 1$$ có $$y$$CĐ và $$y$$CT trái dấu?
A. $$ – 1 < m < 1$$                                     B. $$m =  – 1$$ hoặc $$m = 1$$
C. $$m <  – 1$$ hoặc $$m > 1$$                           D. $$m \in \emptyset $$
Câu 10. Giá trị lớn nhất của hàm số $$y = \frac{{2x – 1}}{{3 – x}}$$ trên đoạn $$\left[ {0;2} \right]$$ là:
A. 2                             B. 3                             C. $$ – \frac{1}{3}$$                                  D. 0
Câu 11. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $$y = \sqrt {x + 2}  + \sqrt {4 – x} $$ là:
A. $$\sqrt 6 $$                      B. $$2\sqrt 3 $$                    C. $$ – 2$$                            D. 1
Câu 12. Cho hàm số $$y = {e^{\frac{1}{2}{{\cos }^2}x}}\sin x$$. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. $$\mathop {\max }\limits_{\left[ { – \frac{\pi }{2};\frac{\pi }{2}} \right]} y = 1$$      B. $$\mathop {\min }\limits_{\left[ { – \frac{\pi }{2};\frac{\pi }{2}} \right]} y = 1$$            C. $$\mathop {\max }\limits_{\left[ { – \frac{\pi }{2};\frac{\pi }{2}} \right]} y =  – 1$$                    D. $$\mathop {\min }\limits_{\left[ { – \frac{\pi }{2};\frac{\pi }{2}} \right]} y = 0$$
Câu 13. Hàm số nào sau đây có tiệm cận?
A. $$y = {x^2} – 3x$$                                             B. $$y =  – {x^3} + 4x – 1$$
C. $$y = 2{x^4} + {x^2} – 1$$                              D. $$y = \frac{1}{{x + 1}}$$
Câu 14. Hàm số $$y = \frac{{3x – 2}}{x}$$ có tiệm cận ngang và tiệm cận đứng lần lượt là:
A. $$x = 0$$ và $$y = 3$$             B. $$x = 3$$ và $$y = 0$$ C. $$y = 0$$ và $$x = 3$$                         D. $$y = 3$$ và $$x = 0$$
Câu 15. Đồ thị dưới đây là của hàm số nào?
đề kiểm tra học kì 1
A. $$y = {x^4} – 2{x^2}$$                                     B. $$y =  – {x^4} + 2{x^2} + 1$$
C. $$y = {x^4} – 2{x^2} + 1$$                              D. $$y =  – {x^4} + 2{x^2}$$
Câu 17. Đồ thị hàm số $$y = {x^4} + {x^2} – 1$$ cắt trục $Ox$ tại bao nhiêu điểm?
A. 1                             B. 2                             C. 3                                         D. 4
Câu 18. Với giá trị nào của tham số $$m$$ thì phương trình $$2{x^3} – 3{x^2} + m – 1 = 0$$ có đúng một nghiệm?
A. $$m >  – 1$$  hoặc $$m <  – 2$$                                   B. $$m < 1$$ hoặc $$m > 2$$
C. $$ – 2 < m <  – 1$$                                              D. $$1 < m < 2$$
Câu 19. Cho hàm số $$y = \frac{{x – 3}}{{x + 2}}$$ có đồ thị (C). Gọi M là điểm trên (C) sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai đường tiệm cận nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó.
A. $$\sqrt 5 $$                      B. $$2\sqrt 5 $$                    C. $$3\sqrt 5 $$                                D. $$4\sqrt 5 $$

Ý kiến bạn đọc

Đăng ký nhận bài giảng và tài liệu mới qua email

Cập nhật tài liệu toán hay và mới nhất.

Họ và tên:Email*:Bạn đã đăng ký thành công!