Đề kiểm tra môn toán học kì 1 khối 12 tham khảo

Giới thiệu đề kiểm tra mẫu học kì 1 khối 12 để các bạn tham khảo. Đề gồm 50 câu trắc nghiệm gồm các nội dung:

+ 19 câu hàm số.

+ 16 câu mũ - logarit

+ 7 câu thể tích khối đa diện

+ 8 câu mặt tròn xoay

Bạn có thể tải về bằng link ở cuối bài.

ĐỀ KIỂM TRA HK1 KHỐI 12 – THAM KHẢO

Câu 1. Hàm số y = {x^3} - 3x + 1 nghịch biến trên những khoảng nào?
A. \left( { - 1;1} \right)                       B.                                C. \left( { - \infty ; - 1} \right)\left( {1; + \infty } \right)         D. \left( { - 1;3} \right)
Câu 2. Hàm số y = - {x^4} - {x^2} - \sqrt 2 đồng biến trên những khoảng nào?
A. \left( {0; + \infty } \right)              B. \left( { - \infty ;0} \right)               C. \left( { - \infty ; - \sqrt 2 } \right)                    D. \left( { - \sqrt 2 ; + \infty } \right)
Câu 3. Hàm số nào sau đây đồng biến trên từng khoảng xác định?
A. y = \frac{{x + 2}}{{x - 1}}                                              B. y = {x^3} + 2{x^2} + 1
C. y = 2{x^4} - 3{x^2} - 1                             D. y = \frac{{x - 2}}{{x + 1}}
Câu 4. Với giá trị nào của tham số m thì hàm số y = {x^3} - 6m{x^2} + 2 đồng biến trên ?
A.                    B. m \ge 0                      C. m = 0                                    D. m < 0
Câu 5. Hàm số y = \frac{{ - x + 3}}{{2x + 1}} có bao nhiêu cực trị?
A. 0                             B. 1                            C. 2                                         D. 3
Câu 6. Hàm số đa thức bậc ba có tối đa bao nhiêu cực trị?
A. 1                             B. 2                            C. 3                                         D. 4
Câu 7. Hàm số y = {x^4} - 4{x^2} - 3 có giá trị cực đại bằng:
A. 0                             B. \sqrt 2                      C.  - 3                            D.  - 7
Câu 8. Với giá trị nào của tham số m thì hàm sốy = {x^3} - m{x^2} + x - 3 đạt cực đại tại x = - 1?
A. m = - 2                     B. m \in \emptyset                  C.                                D. m \ne - 2
Câu 9. Với giá trị nào của tham số m thì hàm số y = - {x^3} - 3{x^2} + mx + 1yCĐ và yCT trái dấu?
A.  - 1 < m < 1                                     B. m = - 1 hoặc m = 1
C. m < - 1 hoặc m  data-recalc-dims= 1" />                           D. m \in \emptyset
Câu 10. Giá trị lớn nhất của hàm số y = \frac{{2x - 1}}{{3 - x}} trên đoạn \left[ {0;2} \right] là:
A. 2                             B. 3                             C.  - \frac{1}{3}                                  D. 0
Câu 11. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = \sqrt {x + 2} + \sqrt {4 - x} là:
A. \sqrt 6                      B. 2\sqrt 3                     C.  - 2                            D. 1
Câu 12. Cho hàm số y = {e^{\frac{1}{2}{{\cos }^2}x}}\sin x. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. \mathop {\max }\limits_{\left[ { - \frac{\pi }{2};\frac{\pi }{2}} \right]} y = 1      B. \mathop {\min }\limits_{\left[ { - \frac{\pi }{2};\frac{\pi }{2}} \right]} y = 1            C. \mathop {\max }\limits_{\left[ { - \frac{\pi }{2};\frac{\pi }{2}} \right]} y = - 1                    D. \mathop {\min }\limits_{\left[ { - \frac{\pi }{2};\frac{\pi }{2}} \right]} y = 0
Câu 13. Hàm số nào sau đây có tiệm cận?
A. y = {x^2} - 3x                                             B. y = - {x^3} + 4x - 1
C. y = 2{x^4} + {x^2} - 1                              D. y = \frac{1}{{x + 1}}
Câu 14. Hàm số y = \frac{{3x - 2}}{x} có tiệm cận ngang và tiệm cận đứng lần lượt là:
A. x = 0y = 3             B. x = 3y = 0 C. y = 0x = 3                         D. y = 3x = 0
Câu 15. Đồ thị dưới đây là của hàm số nào?
đề kiểm tra học kì 1
A. y = {x^4} - 2{x^2}                                     B. y = - {x^4} + 2{x^2} + 1
C. y = {x^4} - 2{x^2} + 1                              D. y = - {x^4} + 2{x^2}
Câu 17. Đồ thị hàm số y = {x^4} + {x^2} - 1 cắt trục Ox tại bao nhiêu điểm?
A. 1                             B. 2                             C. 3                                         D. 4
Câu 18. Với giá trị nào của tham số m thì phương trình 2{x^3} - 3{x^2} + m - 1 = 0 có đúng một nghiệm?
A. m  data-recalc-dims= - 1" />  hoặc m < - 2                                   B. m < 1 hoặc m  data-recalc-dims= 2" />
C.  - 2 < m < - 1                                              D. 1 < m < 2
Câu 19. Cho hàm số y = \frac{{x - 3}}{{x + 2}} có đồ thị (C). Gọi M là điểm trên (C) sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai đường tiệm cận nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó.
A. \sqrt 5                      B. 2\sqrt 5                     C. 3\sqrt 5                                D. 4\sqrt 5

Ý kiến bạn đọc